بایگانی‌های مزارع کرمانشاه - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
اجرای سیستم های نوین آبیاری در اراضی آبی شهرستان کرمانشاه 30 فروردین 1401

اجرای سیستم های نوین آبیاری در اراضی آبی شهرستان کرمانشاه

ایرسا- سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: از ابتدای سال 1400 تاکنون بیش از  412 هکتار از اراضی حوزه این شهرستان بمنظور اجراي سيستم هاي آبیاری تحت فشار مورد مطالعه قرارگرفته ضمن اینکه بیش از 94 هکتار ازاين طرح های مطالعه شده در جلسات کمیته آب وخاک شهرستان کرمانشاه مصوب، وجهت اخذ یارانه به مدیریت آب و خاک سازمان و صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي معرفي گرديده اند.