ایرسا_ کار کرد و عملکرد و نقش ورودی شهرها بعنوان شناسه و شخصیت و هویت شهرها از قدیم الایام مطرحه بوده و سیر تحولات تاریخی همواره توجهات خاصی به فضاهای ورودی شهرها داشته اند.

اقلیم و مصالح در دسترس از ویژگی های با اهمیت بشمار رفته که امروزه دستخوش فراموشی و تغییرات عمده ای گردیده؛ و فرسایش و بی هویتی طراح ها نیز دلیل دیگری بر این ادعا خواهد بود. فضاهای ورودی شهری بعنوان مفصل و اتصال دهنده دو فضای غیر هموگونه طبیعت خارج از شهر و فضای سُکنی و مصنوعی داخل شهر، برقرار کننده ارتباطات خاص قابل ذکر می باشد. گسترش و توسعه خارج از کنترل و عدم توجه به الگوها های توسعه فضائی متناسب با نیاز های شهری، باعث بروز ضعف عمده در ورودی شهرها گردیده است.

عنایت بیشتر به مفهوم ورودی و الگوهای اعمال متناسب و شناخته میشود. از اساسی ترین رویکردهای فضائی شهری بوده، که برای دستیابی به راهکارهای مناسب در طراحی و ساماندهی ورودی شهرها توجه به ماهیت و مفهوم و شناخت پدیده ای خواهد بود.

الزامات پایداری و عوامل موثر بر طراحی و خصوصیات کارکردی و ویژگی های اداراکی، و همچنین معیارهای طراحی بعنوان هدف غائی و راهبرد عملیاتی در اجرای صحیح طرح های فضای ورودی شهرها، ضرورت ساماندهی و باز نگری و باز طراحی عرصه های مورد نظر را می طلبد.

فضای ورودی شهرها نیازمند ایجاد سلسله مراتب در مسیر حرکتی جریان ورود به شهر می باشد، تا از یک مرتبگی ورود به شهر و مواجهه ناگهانی دو عرصه با هم جلوگیری شود.در این میان توجه به حوزه های واسط فضای خارج شهر به فضای داخل شهر بهترین ابزار برای دستیابی به این امر می باشد.

این حوزه ها که شامل حوزه های مستقل و نیمه مستقل(داخلی و خارجی) است به عنوان مفصل ، تغییر ریتم و آهنگ ورود به شهر را ممکن می سازد. این مفاصل باید ویژگی های فرمی ، عملکردی و معنایی را که در هر فضای شهری لازم است، دارا باشد.

این موضوع با به کار گیری تمامی حواس انسانی( با فاصله و بدون فاصله) در جهت ادراک فضا و توجه به مسائلی چون توانایی انسان در حرکت، تغییرات فضا در طول زمان، فرهنگ مردم منطقه، میزان پاسخگویی به حضور گروه های اجتماعی، میزان استفاده مرتب و دائمی شهروندان از فضا، میزان کارایی فضا و بسیاری موارد دیگر محقق می گردد.

طراحی و اقدامات صورت گرفته در هر حوزه می بایست با جایگاه و توقعاتی که از آن حوزه انتظار می رود متناسب بوده و با تامین مؤلفه های کیفی فوق به فضاهایی در شان نام ورودی شهری برسیم که با هویت خاص خود و ایجاد خاطرات جمعی، تا مدتها در ذهن هر مسافر و شهروندی باقی بماند.

الزامات پایداری و عوامل موثر بر طراحی ، خصوصیات کارکردی مطلوب ، ویژگی های عملکردی و ادراکی ، معیارهای طراحی ، اهداف و راهبرد و ضوابط عملیاتی در فضای ورودی شهر را مورد بررسی قرار داده است ،که می تواند در ساماندهی و بازطراحی فضاهای ورودی شهر ها به کار گرفته شود.

 

  • نویسنده : هانیه حاجی مقصود