ایرسا_ کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفت: کیفیت هوا در دو شهرستان قصرشیرین و سرپل ذهاب در وضعیت بحران قرار گرفت.

به گزارش ایرسا آنلاین، یحیی ذائبی اظهار کرد: شاخص کیفیت هوا (۲۴ساعته) از ساعت ۷صبح هفتم فروردین ماه تا ساعت ۷ صبح هشتم فروردین ماه برای ایستگاه های سنجش کیفیت هوای شهرستان قصرشیرین عدد ۴۲۰ و میانگین لحظه ای عدد شاخص ۵۰۰ – و در شهرستان سرپل ذهاب میانگین ۲۴ ساعته عدد ۱۶۰ و میانگین لحظه ای عدد شاخص ۵۰۰ گزارش شده و بیانگر وضعیت خطرناک و بحران می باشد.

وی افزود: بر این اساس توصیه می گردد افراد حساس شامل بیماران قلبی عروقی، تنفسی، مادران باردار، کودکان زیر پنج سال و سالمندان تا رفع شرایط آلودگی هوا در این شهر ها از منزل خارج نشوند و سایر افراد نیز جز در موارد ضروری و تنها با استفاده از ماسک مناسب ،از حضور در فضای آزاد خود داری نمایند.