مزایده سوئیت های موقوفه امامزاده سید عبیدالله (رض) روستای هجیج

بسمه تعالی 

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

موضوع : مزایده سوئیت های موقوفه امامزاده سید عبیدالله (رض) روستای هجیج

 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان پاوه درنظر دارد به استناد آیین نامه معاملات اموال دولتی و با عنایت به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری (برآورد قیمت پایه) به شماره ــ۴۷۰۵س ــ مورخه ۲۵/۰۳/۱۴۰۰ تعداد ۱۳ واحد از سوئیت اقامتی موقوفه امامزاده سید عبیدالله (رض) روستای هجیج را با مشخصات و قیمت پایه  کارشناسی ذیل از طریق مزایده عمومی در قالب عقد اجاره با بالاترین مبلغ پیشنهادی به اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق قانون واجد شرایط لازم باشند واگذار نماید.(قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی).

ردیف تعداد واحدهای سوئیت ضمانت نامه معادل ۵ درصد قیمت پایه یکسال کلیه سوئیت ها به تومان اجاره ماهیانه هر واحد برمبنای قیمت پایه به تومان اجاره سالیانه کلیه واحد ها برمبنای قیمت پایه به تومان مدت زمان اجاره آدرس
۱ ۱۳

 

۰۰۰/۵۰۰/۱۹ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۳۹۰ توافقی روستای هجیج جنب ساختمان دهیاری

 

شروط مزایده :

۱ـ بازدید متقاضیان از محل .

۲ـ نرخ اجاره ، بالاترین قیمت پیشنهادی خواهد بود.

۳ـ  پاکتهای مخصوص پیشنهاد قیمت باید شامل : الف : فیش پرداخت پنج درصد قیمت پایه یکسال بعنوان ضمانت و ب : پیشنهاد قیمت مزایده و ج : داشتن مجوز و یا گواهینامه لازم و مرتبط با فعالیت موردنظر باشد.

۴ـ نحوه ارسال پاکتها به دو صورت پستی به آدرس پاوه ـ خ امام شافعی (رض)  ـ روبروی مسجد جامع ـ اداره اوقاف و امور خیریه پاوه و اورامانات  ـ کد پستی ۶۷۹۱۷۶۳۵۴۵ و تلفن ۴۶۱۲۳۱۲۲ . و حضوری نزد آقای آزاد قادری کارشناس حقوقی اداره ، ارسال گردد.

۵ـ زمان ارسال پاکتها از مورخه  ۲۵/۰۴/۱۴۰۰ الی ۱۳ /۰۵/۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۰ میباشد و این زمان غیرقابل تمدیدخواهد بود.

۶ـ زمان بازگشایی پاکتها مورخه  ۱۵ /۰۵/۱۴۰۰ ساعت    ۱۱:۰۰ در محل اداره اوقاف پاوه وبا حضور اعضای مقرر در ماده ۱۴ آیین نامه قانون اوقاف بوده و شرکت در جلسه بازگشایی پاکتها برای متقاضیان بلا مانع خواهد بود.

۷ـ کمیسیون مزایده پیشنهادات را بررسی و نسبت به برنده مزایده اعلام نتیجه خواهد نمود.

۸ـ به پیشنهاد های مبهم و فاقد شرایط مزایده و نیز پیشنهاد هایی که خارج از مهلت مقرر ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹ـ سپرده برنده مزایده درصورت انصراف وی به نفع امامزاده ضبط خواهد شد.

۱۰ـ برنده مزایده مکلف است پس از اعلام اداره اوقاف پاوه ، اجاره سه ماه ملک موردنظر را طی فیش های صادره از واحد اجارات پرداخت نماید در غیر اینصورت ملک به نفر بعدی واگذار خواهد شد.

۱۱ـ هزینه آگهی و کارشناسی ارزیابی قیمت پایه بعهده برنده مزایده خواهد بود.

۱۲ـ پس از پرداخت سه ماه اجاره از سوی برنده مزایده اداره اوقاف پاوه مکلف است با وی قرار داد کتبی اجاره منعقد نماید و کلیه هزینه های ضروری و قانونی بعهده  برنده مزایده خواهد بود و اداره اوقاف پاوه هیچگونه تعهدی در این خصوص را نخواهد داشت.

۱۳- دریافت مجوزات لازم جهت بهره برداری به عهده برنده مزایده می باشد. اداره اوقاف مسئولیتی در این خصوص ندارد.