بنفشه امامی نیا:

ضرورتی به نام ایجاد کمیسیون اصناف و بازاریان در شورای شهر

ایرسا_ در چارچوب اختیارات داخلي شوراهاي اسلامي شهر آمده است كه 《شوراها می‌توانند بنا به ضرورت و متناسب با حجم برنامه‌ها و فعالیت‌های خود کمیسیون‌های مورد نیاز و نیز کمیته‌های تخصصی را به عنوان زیرمجموعه کمیسیون‌ها تشکیل و فعال نمایند و ایجاد کمیسیون‌های جدید می‌بایست به اطلاع شورای فرادست برسد》

لذا بر اساس این اختیار قانونی که شورای شهر دارد، بنده پیشنهاد می کنم که در شورای ششم شهر کرمانشاه کمیسیون و یا حداقل کمیته ای تحت عنوان «اصناف، بازاریان و جذب سرمایه گذاران» تشکیل شود.

اینجانب معتقدم توسعه شهری ما در گرو مشارکت حداکثری اصناف، بازاریان و البته سرمایه گذاران بخش خصوصی است و هرگز بدون مشارکت دادن آنان ، توسعه شهری میسر نخواهد شد.

انجام این مهم همچنین موجب تعامل بیش از پیش مجموعه مدیریت شهری و قشر پرتعداد و البته صاحب نفوذ بازاریان و اصناف خواهد شد.چرا که در حال حاضر بخش عمده ای از عدم توسعه یافتگی شهری ما به همین موضوع نبود تعامل سازنده میان گروه های ذی نفع در شهر بر می گردد.