ایرسا- 30 جز قرآن بصورت فایل صوتی بدون نیاز به دانلود گوش کنید.

*جزء ۱ ⇨ http://j.mp/2b8SiNO*

*جزء ۲ ⇨ http://j.mp/2b8RJmQ*

*جزء ۳ ⇨ http://j.mp/2bFSrtF*

*جزء ۴ ⇨ http://j.mp/2b8SXi3*

*جزء ۵ ⇨ http://j.mp/2b8RZm3*

*جزء ۶ ⇨ http://j.mp/28MBohs*

*جزء ۷ ⇨ http://j.mp/2bFRIZC*

*جزء ۸ ⇨ http://j.mp/2bufF7o*

*جزء ۹ ⇨ http://j.mp/2byr1bu*

*جزء ۱۰ ⇨ http://j.mp/2bHfyUH*

*جزء ۱۱ ⇨ http://j.mp/2bHf80y

*جزء ۱۲ ⇨ http://j.mp/2bWnTby*

*جزء ۱۳ ⇨ http://j.mp/2bFTiKQ*

*جزء ۱۴ ⇨ http://j.mp/2b8SUTA*

*جزء ۱۵ ⇨ http://j.mp/2bFRQIM*

*جزء ۱۶ ⇨ http://j.mp/2b8SegG*

*جزء ۱۷ ⇨ http://j.mp/2brHsFz*

*جزء ۱۸ ⇨ http://j.mp/2b8SCfc*

*جزء ۱۹ ⇨ http://j.mp/2bFSq95*

*جزء ۲۰ ⇨ http://j.mp/2brI1zc*

*جزء ۲۱ ⇨ http://j.mp/2b8VcBO*

*جزء ۲۲ ⇨ http://j.mp/2bFRxNP*

*جزء ۲۳ ⇨ http://j.mp/2brItxm*

*جزء ۲۴ ⇨ http://j.mp/2brHKw5*

*جزء ۲۵ ⇨ http://j.mp/2brImlf*

*جزء ۲۶ ⇨ http://j.mp/2bFRHF2*

*جزء ۲۷ ⇨ http://j.mp/2bFRXno*

*جزء ۲۸ ⇨ http://j.mp/2brI3ai*

*جزء ۲۹ ⇨ http://j.mp/2bFRyBF*

*جزء ۳۰ ⇨ http://j.mp/2bFREcc*