ایرسا _ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون ۱۰ جلسه کمیسیون های ماده ۱۱ و ۱۲ تشکیل شده که در این جلسات به ۱۱۵ پرونده تخلف رسیدگی شده است.

به گزارش ایرسا آنلاین، فریبرز کرمی گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون ۱۰ جلسه کمیسیون های ماده ۱۱ و ۱۲ تشکیل شده که در این جلسات به ۱۱۵ پرونده تخلف رسیدگی شده است و ۴ جلسه کمیسیون ماده ۱۱ اختصاص یافته که در این جلسات به ۶۵ پرونده تخلف رانندگان ناوگان حمل و نقل کالا رسیدگی شده است که ۱۱ راننده ناوگان بخش کالا اعمال قانون و کارت هوشمند آنها غیر فعال شده است.

کرمی گفت: ۳جلسه رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل کالا تشکیل شده است که در این جلسات ۱۷ پرونده رسیدگی شده است.

وی در ادامه گفت: از ابتدای سال جاری ۳ جلسه کمیسیون ماده ۱۲ در بخش شرکت های حمل و نقل کالا تشکیل شده است و به ۱۷ پرونده در این جلسات رسیدگی که ۹ شرکت رای بر جریمه آنها صادر شده است و بقیه شرکت ها با دفاع از خود رای بر تبرئه آنها صادر شده است.

کرمی گفت: ۲جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تشکیل و به تخلفات رانندگان بخش مسافری اختصاص پیدا کرده است که در این جلسات به ۲۹پرونده تخلف رسیدگی و ۷ رای برای غیرفعال کردن کارت هوشمند صادر ۱۷ رای تذکر کتبی و ۵ رای تبرئه صادر شده است و ۱ جلسه کمیسیون ماده ۱۱ شرکت های بخش مسافری تشکیل و پرونده ۴ شرکت رسیدگی شده است.