راه حلی برای رفع احساس شکاف اجتماعی ایران  درباز اندیشی نامه امیر المومنین به مالک اشتر

الف) مساله چیست ؟ با وجود برکات انقلاب و  نظام جمهوری اسلامی ؛ مردم مسلمان و انقلابی ایران از برخی انحصارات و امتیاز طلبی ها در ایران کنونی ناراحتند

ب) سوال اصلی چیست ؟ چرا جامعه ایران  احساس تبعیض می کند و راه برون رفت از آن چیست ؟

اما توصیف امیر المومنین علی علیه السلام از این مشکلات در چنین جامعه ای  با مفاهیمی مانند نسبت “خشم عمومی” و “خشنودی خواص” و بالعکس در نامه ۵۳ به مالک به شرح زیر است:
۱) طبقه زیاده خواه ِخواص بر خواسته هایش  اصرار می کند ۲) این طبقه وقتی موهبتی ببیند ناسپاس است ۳) اگر خواسته هایش  اجابت نشود گلایه می کند و نِق می زند ۴) در پذیرش عذرها و پوزش ها ازمردم اهل سخت گیری است ۵) هنگام فرا رسیدن سختی ها و مشکلات ،کم استقامت ترین لایه اجتماعی است ۶) هنگام آسایش و راحتی کشور،  پر خرج ترین طیف  است ۷) هنگام اجرای انصاف و عدالت در جامعه ناراحت ترین است.

ج) فرمان شرعی و حِکمی و فلسفی امیر المومنین(ع) برای گذار از شکاف اجتماعی چنین جامعه ای به مالک اشتر چیست ؟
فقط با توده مردم گرم بگیر ؛  چون توده ی مردم تکیه گاه استوار دین و ذخیره دفاعی کشورند پس خشم توده مردم خشنودی طبقات خواص را زایل می کند اما اگر توده مردم رضایت داشتند ولو اینکه خواص ناراضی باشند قابل چشم پوشی است !

دکتر مجتبی زارعی ؛ دانشیار فلسفه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و کاندیدای دور دوم انتخابات تهران ری اسلامشهر شمیرانات و پردیس