دیدار مدیرکل استاندارد استان با ریاست جهاد دانشگاهی کرمانشاه در خصوص شرایط استقرار آزمایشگاه ۱۷۰۲۵

  ایرسا- دکتر حسین پور مدیرکل استاندارد استان دیداری را با دکتر حدیدی رییس جهاد دانشگاهی کرمانشاه در راستای استقرار آزمایشگاه 17025 انجام داد.

به گزارش ایرسا آنلاین به منظور تسهیل همکاری بین آزمایشگاهی با سایر نهادها و تشریک مساعی در جهت تبادل اطلاعات و تجارب آزمایشگاهی و نحوه استقرار آزمایشگاه ۱۷۰۲۵جلسه ای با حضور دکتر حسین پور مدیر کل استاندارد کرمانشاه با دکتر حدیدی ریاست جهاد دانشگاهی استان و هیت همراه در اداره کل استاندارد کرمانشاه برگزار گردید.

در این جلسه حسین پور نکاتی را در مورد مزایای استقرار آزمایشگاه ۱۷۰۲۵ ازجمله حصول اطمینان از کیفیت عملکرد آزمایشگاه و ارتقاء کیفیت منابع آزمون وتوجه به کارگیری روش های استاندارد و انتقال تجارب آزمایشگاهی با هدف افزایش تولید ،افزایش کیفیت و تنوع در تولید بیان نمودند.

ضمن اینکه دکتر حدیدی و هیت همراه نیز از آزمایشگاه اداره کل بازدید بعمل آوردند و اظهار امیدواری نمودند بتوان از ظرفیت و توانایی های اداره کل استاندارد با برگزاری دوره های آموزشی از طرف این اداره کل در راستای انتقال تجارب و استقرار آزمایشگاه ۱۷۰۲۵ بهره برداری مناسب صورت گیرد.