دکتر مصری؛ اعتبار همیشگی کرمانشاه

دکتر عبدالرضا مصری با کوله باری از تجربه و مناصب مختلف دولتی و مردمی و از همه مهمتر نمایندگی چندین دوره مختلف مجلس شورای اسلامی، امروزه به درستی لقب، «اعتبار همیشگی کرمانشاه» را با خود یدک می کشد.

او با کسب عالی ترین کرسی های مجلس، به آبروی کرمانشاه نزد مسندنشینان قدرت و حاکمیت تبدیل شده است.

مردم کرمانشاه در این دوره از انتخابات نیز عزم خود را جزم کرده اند که دکتر مصری را بار دیگر به عنوان نماینده اول خود راهی بهارستان کنند تا همچنان به کسب آبرو و اعتبار برای کرمانشاه و کرمانشاهیان بپردازد.