برای پنجمین سال متوالی؛

بانک توسعه تعاون موفق به تمدید گواهینامه بین‌المللی شد

ایرسا_ تمدید گواهینامه بین المللی استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ بدون هر گونه عدم انطباق واحدهای بانک توسعه تعاون انجام شد.

به گزارش ایرسا آنلاین، اداره کل سازمان و روش‌ها بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از ارکان برنامه‌ریزی بانک،  اسناد راهبردی به منظور استاندارد سازی و تعالی بانک توسعه تعاون را به مرحله تدوین و اجرا در آورده که یکی از برنامه‌های اجرایی اسناد تدوین شده، پیاده سازی استاندارد ISO ۹۰۰۱ بوده است.

گفتنی است در راستای تحقق رضایتمندی مشتریان و بهبود فرآیندهای بانک از ۶ سال گذشته پیاده سازی استاندارد یاد شده در واحدهای ستادی و سه شعبه منتخب آغاز گردید و این فرآیند تا حد زیادی در شعب استان تهران نیز انجام شد.

شایان ذکر است طی بررسی‌ها و آزمون‌های ممیزان شرکت اعطا کننده ایزو، سیستم مدیریت کیفیت و استاندارد یاد شده بدون دریافت هر گونه عدم انطباق بزرگ یا کوچک انجان شده که نشانگر این است واحدهای بانک توسعه تعاون در انجام وظایف و در مسیر خدمت‌رسانی، التزام کافی به رعایت قواعد، چهارچوب‌ها و الزامات ایزو داشته‌اند.