افتتاح و آغاز عملیات اجرایی۹۰ پروژه بخش کشاورزی با اعتبار بیش از ۷۸ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۷۳۶نفر

ایرسا_ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اعلام این مطلب گفت؛ در هفته جهاد کشاورزی۹۰ پروژه بخش کشاورزی استان با اعتبار بیش از ۷۸ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۷۳۶ نفر افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

به گزارش ایرسا آنلاین ، مهندس نوربخش حاتمی با بیان این خبر افزود؛ پروژه های موصوف شامل ۸۹ پروژه قابل افتتاح و یک پروژه دارای عملیات اجرایی است.

حاتمی پروژه های قابل افتتاح هفته جهاد کشاورزی را ۸۹ پروژه شامل ؛ ۵۳پروژه در بخش آب و خاک با اعتبار ۸ میلیارد تومان و اشتغال ۱۴۶نفر، ۱۴پروژه باغبانی با اعتبار بیش از ۲۶ میلیارد تومان و اشتغال ۴۴۷نفر، ۱۶ پروژه تولیدات دامی با اعتبار بیش از ۱۴میلیارد تومان واشتغال ۵۷نفر و۶ پروژه صنایع تبدیلی با اعتبار ۲۹میلیارد تومان و ۶۶نفر اشتغال اعلام نمود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه سپس به تشریح پروژه هایی که عملیات اجرایی آنها در هفته جهاد کشاورزی آغاز می شود پرداخت و گفت؛ برای آغاز عملیات اجرایی یک پروژه در بخش آب و خاک ۵۰۰میلیون تومان سرمایه گذاری انجام شده و این پروژه نیز ۲۰نفر اشتغال به همراه خواهد داشت.