خطاب به انسانهای خوب به مالکین عزیز تو این اوضاع بد اقتصادی، و کرونا، بیکار شدن مردم ،به عده ی زیادی از مستاجرها فشار زیادی اومده.از لحاظ مالی. چه خوبه که به جای اجاره های کلان و پیش پرداختهای آنچنانی، دشتشونو بگیریم.. از دست هم میشه برای یاری کردن و کمک کردن استفاده کرد..میشه باهاش […]

خطاب به انسانهای خوب
به مالکین عزیز
تو این اوضاع بد اقتصادی، و کرونا،
بیکار شدن مردم ،به عده ی زیادی از مستاجرها فشار زیادی اومده.از لحاظ مالی. چه خوبه که به جای اجاره های کلان و پیش پرداختهای آنچنانی، دشتشونو بگیریم.. از دست هم میشه
برای یاری کردن و کمک کردن استفاده
کرد..میشه باهاش دست دوستی داد.
گاهی هم نوازش بد نیست..اونا چشماشون به سوی دست شما ست،
تا دستشونو بگیرید و از زمین بلندشون کنید..

طراح: خانم فریبا رضایی