ایرسا_  رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورز کشور در جلسه ستاد ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: مردم کرمانشاه نقش بزرگی را در جنگ ۸ ساله ایفا نمودند و نمی توان به کرمانشاه آمد و از نقش مردم کرمانشاه نگفت.

به گزارش ایرسا آنلاین، دکتر علی اکبر مویدی سپس به مطالب مطرح شده در جلسه ستاد ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی در کرمانشاه پرداخت و گفت : نوع کار هر سیستمی در حوزه منابع انسانی است و باید به آن نگاه ویژه داشت.

وی مدیران موفق را مدیرانی به حساب آورد که مثبت اندیش باشند و اجازه دهند زیر مجموعه آنها انتظارات خود را مطرح نمایند.

وی ریسک پذیری را یکی دیگر از ویژگی های مدیران موفق بحساب آورد و افزود: طی بازدیدی که از کرمانشاه داشتم متوجه شدم که مدیران کرمانشاه همراه هستند و روح همدلی در آنها وجود دارد و همین مزیت باعث رشد و توسعه بخش کشاورزی کرمانشاه شده است.

وی سپس با اشاره به مطالب مطرح شده توسط کارشناسان و محققین حاضر در جلسه افزود : مشکلات مطرح شده قطعا پیگیری خواهد شد و ما پیش از پایان سال در مجموعه ستاد ملی کشور پیشنهادات مطرح شده در این جلسه را پیگیری خواهم نمود.

وی در ادامه بازنگری در طرح نظام نوین ترویج ،طرح یاوران تولید و مدیریت دانش را ضروری دانست و افزود : بسیاری از تغییر رویکردها از دل همین جلسات و پیشنهادات بیرون آمده است.

وی سواد و کسب دانش را در عرصه کشاورزی مهم برشمرد و گفت : طی تحقیق بعمل آمده مشخص شد در بین نمونه های ملی  ۴۴ درصد از نمونه ها تحصیلات دانشگاهی داشته اند ،لذا این موضوع مبین نقش دانش در عرصه کشاورزی است.