ایرسا_ماموستا ملا محمد محمدی امام جمعه اهل سنت و سردار یحیی الهی فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با امیر سرتیپ ستاد فرهاد آریانفر فرمانده و ارشد نظامی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا دیدار کردند.

به گزارش ایرسا آنلاین، سرگرد رسول نکو فکر مسئول روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب گفت: این دیدار جهت تبریک وارتقاء درجه سرتیپی امیر آریانفر ، که توسط فرماندهی کل قوا که به ایشان اعطا گردید و در جهت تحکیم وحدت و تبادل افکار در ستاد قرارگاه منطقه ای غرب برگزار شد.