ایرسا_ فهرست اسامی مناطق، شهرستان‌ها و شهرهای وضعیت قرمز، نارنجی و زرد کرونا

رنگ‌بندی جدید شهرستانها که از شنبه ۱۵ آذر در سراسر کشور اعمال خواهد شد:

فهرست شهرستان‌های قرمز، نارنجی و زرد

وضعیت مخاطره شیوع کرونا در شهرستانها (از شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹)

 دانلود فایل وضعیت شهرها به تفکیک استان

شاخص: در طرح جدید شاخص تعداد بستریها، رنگ‌بندی شهرها را مشخص می‌کند. به این ترتیب که بستری‌های چهار نفر در ۱۰۰ هزار نفر زرد، شش نفر در ۱۰۰ هزار نفر نارنجی و ۱۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر، شهرهای قرمز را تعیین می‌کند.

وضعیت قرمز: فقط فعالیتهای ضروری گروه شغلی ۱ مجاز هستند.

وضعیت نارنجی: فعالیت گروه‌های شغلی ۱ و ۲ مجاز است.

وضعیت زرد: فعالیت گروه‌های شغلی ۱ و ۲ و ۳ مجاز است.

زرد= خطر متوسط، نارنجی=پرخطر، قرمز=خیلی پرخطر